NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE VERENIGING
BUSINESS CLUB DELFZIJL

Gehouden op zaterdag 6 januari 2018 te Delfzijl, vanaf 17.15 uur, in Partycentrum De Bolder
Opening: De voorzitter opent de vergadering om 17.15 en memoreert dat de combinatie jaarvergadering
met Broezen c.q. het moment van het houden van de jaarvergadering minder gelukkig is,
gezien de opkomst: het bestuur is aanwezig en twee leden. Er wordt nagedacht over een
andere opzet.

Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
Notulen jaarvergadering 7 januari 2017:
Deze worden goedgekeurd.

Verslag secretaris
De secretaris doet verslag. Het bestuur heeft vergaderd op 7-1 (JV) en daarna om de maand
en voorts onregelmatig, waarbij meestal tijdens activiteiten er informeel is vergaderd.
Meestal hoeven alleen lopende zaken te worden besproken.
Er zijn nu ruim 30 (betalende)leden. Het ledental is bijna stabiel, maar is nog steeds licht
dalend.

Activiteiten:
7-1: Jaarvergadering met aansluitend de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Delfzijl. Erg
weinig animo voor, zo bleek.
23-2: familiedag plus bbq is niet doorgegaan in verband met te weinig belangstelling
(voorjaarsvakantie).
9-3: verkiezingsbijeenkomst samen met Ventus georganiseerd. Goede opkomst. Goede
spreekstalmeester in Theo Driessen.
20-4: borrel & babbel.
29-6: walking diner, toch niet op de fiets, maar in de klassieke vorm. Goede opkomst!
20-7: zomeravondborrel in ’t Lokaal gehad. Prima zit.
12-9: golfclinic samen met Ventus georganiseerd. Prima opkomst. Daarna workshop BMC
i.c.m. Economic Board. Iets minder geslaagd helaas.
30-11: Donar! Geslaagde bijeenkomst met goede opkomst.
4-12: bezoekje muzeeaquarium in aanbouw, samen met Ventus georganiseerd.
21-12: de oudejaarsborrel is wederom niet door gegaan, te weinig aanmeldingen.

Het bestuur blijft open staan voor suggesties en verbeteringen. De opkomst moet en kan veel
beter!

Verslag penningmeester:
De penningmeester licht het bankboek toe. Hij deelt ons mede dat we afstappen van de
bankafschriften. Niet meer nodig. Er zijn verder geen vragen.
Verslag kascommissie + benoeming nieuwe kascommissie:
De kas is gecontroleerd. Geen problemen vastgesteld. Decharge voor de penningmeester!
Nicole Voorzee en Peter Dallinga zijn benoemd tot nieuwe leden.

Activiteiten + ideeën voor activiteiten in 2018:
Het bestuur geeft een toelichting op het voorlopig jaarprogramma, dat tijdens de vergadering
wordt uitgereikt. Diverse ideeën worden genoemd. Gesuggereerd wordt om de
jaarvergadering aan te sluiten bij het boekjaar dus niet meer in januari, maar in september. Dit
jaar zal opnieuw een verkiezingsbijeenkomst met Ventus worden georganiseerd. De follow up
naar mogelijke nieuwe leden moet beter.

Bestuursverkiezing:
Binnen het bestuur hebben zich geen mutaties voorgedaan. Wel heeft Nicole Voorzee
toegetreden tot de activiteiten commissie.
De website van de BCD:
Geen opmerkingen over.
Rondvraag:
Die zijn er niet.

Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 18.05 uur.