NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE VERENIGING

BUSINESS CLUB DELFZIJL

 

Gehouden op zaterdag 2 januari 2016 te Delfzijl, vanaf 17.15 uur, in Partycentrum De Bolder

Opening:

De voorzitter opent de vergadering  en heet iedereen (in totaal zijn er 12 personen aanwezig!) welkom.  

Ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken.

Notulen jaarvergadering 3 januari 2015:

Deze worden goedgekeurd.

Verslag secretaris

De secretaris doet verslag.  Het was een beetje een ‘rommelig’ jaar, maar toch hebben we aardig gedraaid. Bestuur heeft vergaderd op 3-1 (JV), 5-2, 26-3, 28-5 en daarna onregelmatig, meestal tijdens activiteiten. De laatste geplande vergadering is niet doorgegaan. Meestal hoeven alleen lopende zaken te worden besproken. Er zijn ook contacten buiten de reguliere vergaderingen om.

Het postadres van de BCD is gewijzigd naar Koningin Julianalaan 14 9934 EE Delfzijl.

Er zijn afgelopen jaar twee opzeggingen geweest en geen nieuwe leden. Wel een paar aanvragen. Er zijn nu ongeveer 40 (betalende)leden. Het ledental is bijna stabiel.

Activiteiten:

3-1: Jaarvergadering met aansluitend de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Delfzijl. Goede combinatie, maar nog steeds te weinig (14) deelnemers.

12-2: walking diner. Was een succes.

26-3: bijeenkomst samen met OKA over de aardbevingsproblematiek en subsidies in de ED Regio. Geslaagd en een goede opkomst.

26-6: Zomerborrel (eerst happen en stappen). Zeer aangenaam buiten kunnen zitten!15 man aanwezig.

24-9: informatieavond in de Bolder over Delfsail 2016. Te weinig mensen, wel goede avond.

29-10: walking diner. De tweede dit jaar, ivm planning. Toch opnieuw weer een succes.

De in het najaar geplande kennismakingsbezoek van burgemeester Beukema kon niet doorgaan, helaas.

17-12: oudejaarsborrel. Goed verlopen, maar wederom een tegenvallende opkomst.

Het bestuur blijft open staan voor suggesties en verbeteringen. De opkomst moet en kan veel beter!

Verslag penningmeester:

De penningmeester licht het bankboek toe.  Hij wijst er op dat is verzuimd de lidmaatschapsgelden te incasseren. Daarom krijgen de leden in januari een nota voor zowel 2014/2015 als 2015/2016 met de mogelijkheid om in twee keer te betalen. Het saldo van de spaarrekening en daarmee het eigen vermogen zijn dus verminderd, maar dat wordt door de lidmaatschapsgelden weer ingehaald. Er zijn hierover geen vragen. 

Verslag kascommissie + benoeming nieuwe kascommissie:

De heer Schuil en mevrouw Sybesma doen verslag. De kas wordt goedgekeurd. Decharge  penningmeester! Mevrouw Sybesma treedt af (bedankt!) en Rob Kok wordt het nieuwe lid.

Activiteiten + ideeën voor activiteiten in 2016:

Het bestuur geeft een toelichting op het voorlopig jaarprogramma, dat tijdens de vergadering wordt uitgereikt. Diverse ideeën worden vanuit de leden genoemd.  Gesuggereerd wordt om meer activiteiten op de donderdagen te houden.

Bestuursverkiezing:

Binnen het bestuur hebben zich geen mutaties voorgedaan. Wel geeft de voorzitter aan er binnenkort mee te zullen stoppen.

De website van de BCD:

Er wordt gewerkt aan een aanmeldformulier en/of inschrijfformulier zodat potentiele leden rechtstreeks zich kunnen aanmelden. Verder geen mededelingen hierover.

Rondvraag:

Die zijn er niet. Wel wordt de opmerking gemaakt dat de mailing niet te replyen valt en de aanbeveling gedaan dat er een betere interactie tussen bestuur en leden plaatsvindt.  

Sluiting:

De  voorzitter sluit de vergadering om 18.10 uur.