A G E N D A

Voor de jaarvergadering van de vereniging Business Club Delfzijl

Te houden op donderdag 20 september 2018 vanaf 18.00 uur bij Drankenhandel A. Robertus
& Zn aan de Rondeboslaan 30 te Farmsum

1) Opening

2) Notulen jaarvergadering 8 januari 2018

3) Ingekomen stukken

4) Verslag van de secretaris

5) Verslag van de penningmeester

6) Verslag kascommissie + benoeming nieuwe kascommissie

7) Activiteiten + idee├źn voor activiteiten in 2019

8) Bestuursverkiezing

9) De website van de BCD

10) Rondvraag + w.v.t.t.k.

11) sluiting