NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE VERENIGING
BUSINESS CLUB DELFZIJL

Gehouden op zaterdag 7 januari 2017 te Delfzijl, vanaf 17.20 uur, in Partycentrum De Bolder

Opening:

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen (in totaal zijn er 16 personen aanwezig!)
welkom en gaat in op de mogelijkheden en intenties omtrent samenwerking met andere
ondernemersclubs, mede in verband met de nieuwe gemeente.

Ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken.

Notulen jaarvergadering 2 januari 2016:
Deze worden goedgekeurd. Wel is gebleken dat niet alle leden de mails toegestuurd krijgen.
Dit punt zal worden bekeken.

Verslag secretaris

De secretaris doet verslag. Het bestuur heeft vergaderd op 2-1 (JV), 17-3, 19-5 en daarna nog
op 13-10 en meestal tijdens activiteiten is er informeel vergaderd. Meestal hoeven alleen
lopende zaken te worden besproken.
Er zijn nu 35 (betalende)leden. Het ledental is bijna stabiel.

Activiteiten:

3-1: Jaarvergadering met aansluitend de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Delfzijl. Goede
combinatie, maar nog steeds te weinig (12) deelnemers.

27-1: kennismaking met burgemeester Beukema. Goed bezocht.

25-2: sociale media.

21-4: vliegen vanaf Eelde. Een select gezelschap heeft een heerlijk avontuur beleefd!

20-5: kleiduiven schieten en aansluitend BBQ. Goede opkomst en zeer (smakelijk) geslaagd!

1/2-7: Delfsail! Was wederom een goed geslaagde belevenis op de Zwarte Valk met
wisselende omstandigheden qua weer.

22-9: businessborrel, kennis maken met de BCD bij ‘aan tafel’ in Appingedam. Geslaagd en
zeker voor herhaling vatbaar.

16-11: Lycurgus! Geslaagde bijeenkomst met redelijke opkomst, ongeveer 15 mensen.

24-11: escape spel. Met 32 deelnemers zeer geslaagd.Dit jaar is de oudejaars borrel niet door gegaan, te weinig aanmeldingen.
Het bestuur blijft open staan voor suggesties en verbeteringen. De opkomst moet en kan veel
beter!

Verslag penningmeester:
De penningmeester licht het bankboek toe. Hij deelt ons mede dat wat hem betreft de
contributie niet wordt verhoogd. Er zijn hierover geen vragen.

Verslag kascommissie + benoeming nieuwe kascommissie:
Er is dit jaar geen kascommissie in verband met overlijden en opzeggen van de betreffende
leden. Er zijn wel twee nieuwe leden verleidt om de ‘dubbele’ klus te klaren, te weten Nicole
Voorzee en Wim Dijkstra. Decharge van de penningmeester komt dus volgend jaar!

Activiteiten + ideeën voor activiteiten in 2017:
Het bestuur geeft een toelichting op het voorlopig jaarprogramma, dat tijdens de vergadering
wordt uitgereikt. Diverse ideeën worden vanuit de leden genoemd. Gesuggereerd wordt om
geen sprekers uit te nodigen, omdat Ventus dat al doet De business borrel van september is
voor herhaling vatbaar.

Bestuursverkiezing:
Binnen het bestuur hebben zich geen mutaties voorgedaan. Wel herhaalt de voorzitter zijn
boodschap er binnenkort mee te zullen stoppen.

De website van de BCD:
Is vernieuwd. Op- of aanmerkingen zijn welkom. Ook is er nu de website. Dit wordt als
positieve ontwikkeling gezien!

Rondvraag:
Die zijn er niet.

Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 18.05 uur.