A G E N D A

 

 

Voor de jaarvergadering van de vereniging Business Club Delfzijl

 

Te houden op zaterdag 7 januari 2017 vanaf 17.15 uur in Partycentrum De Bolder te Delfzijl

 

 1)      Opening

 2)      Notulen jaarvergadering 2 januari 2016

 3)      Ingekomen stukken

 4)      Verslag van de secretaris

 5)      Verslag van de penningmeester

 6)      Verslag kascommissie + benoeming nieuwe kascommissie

 7)      Activiteiten + ideeën voor activiteiten in 2017

 8)      Bestuursverkiezing

 9)      De  website van de BCD

 10)  Rondvraag + w.v.t.t.k.

 11)  sluiting